I miei Video clips furlans

Loading...

29 ott 2007

I pitôrs
- Vuê o met un macèt di rôsis di mont ch'o ai piturât par chês ch'a stan al mâr o che pal moment e an di sei di besolis te spiagje de vite.
Le nestre voe di plasê a é cussí grande ch'o sin pronts à inventâ ogni dí un gnûf lengaç par ogni rôbe ch'a nus tocje di fâ. E se juste par no fâle come duç o deventin ancje esibizioniscj o scusarês le maniêre ma aé l'uniche ch'o vin par mostrâsi:-)
- Cussí, o cjatarês pitôrs ch'a piturin cul lôr sanc (Pete Doherty) e altris cun le lôr miarde (scuâsi duç chei âltris:-) ma infat, zence sherzâ, ognun di nô al varès di piturâ cun le so linfe ch'a nol bisugne confondi cun ce che il plasê nus fâs sudâ gote a gote ma ch'al é il sudôr da l'anime ch'o vin di cualchi bande e che spès o dismentín di vê.
Siché, vendi un cuâdri, al sarès come vendi un toc di nô stès. Ce sono alore chei bêz ch'a si à cuintri un dêt, un nâs, un toc di cûr ch'a si dà?
-Fin cuant che le linfe aé abondant o le stracín par fâ scaraboçs e grafitis di ogni bande, ma cuant che le linfe a si fâs rare alore a no si sà plui cemût doprâ chest cazzo di pinel o chest pinel di cazzo parcé ch'a no indé plui ni ingjustri, ni colôr, ni ispirazion ni plui nue da dî e alore a rive l'ore e mi fermi e us saludi companie:-)

2 commenti:

furlan ha detto...

Al è un pôc laboriôs rivâ a scrivi achì dentri, ma in fin o soi rivât.
La piture mi plâs cussì culà, il discôrs une vore plui intrigant. Come dî che o soi restât a chei agns là che al jere plui impuartant il percors che no il rivâ.
Cumò o ai imparât. Mandi Jaio

ILfurlanist ha detto...

al è ancje chel che al piture cul pindul
PS: fâs tu il prossimp cuadri su Triest, i Gnognos a si tirin indaûr vulintîr!!