I miei Video clips furlans

Loading...

1 dic 2007

Il segret di agne LeneVie Armando Diaz no si cjate a Madrid ma a Udin. Cumó e an fat sù une scuele gnove ma prime, lí al jere un colegjo cinturât di un mûr âlt come tes casermis. I fruts e lis frutis e lavin fûr a scuele cun lis muiniis par une puartute tipo cassefuart ch'a é ancjemó sù ancje se an butât jù dut il mûr lunc dal marcepît plui in là
Da doman, ogni vôlte ch'o passarês devant il 58 o pensarês a chel bocje che une dí, intant ch'al zuiave tal curtîl, al si ere fât clamâ pai soi compagns.
- Viôt ch'a é tô Agne Lene ch'a cji clame, aé di che âltre bande dal mûr lí de puarte indulà ch'a si và fûr par lâ a scuele. Anin svuelt ch'a cji spiete.
Il bocje al lave vie intimidît cun dute le sdrumaie daûr zence olsâ di cridâ a sô Agne Lene ch'al ere li ma i compagns, lôr, par nuje intimidîts, a cridavin sù: -Signora, al é achi ma nol olse dîlu.
Agne Lene: - Setu aí ?
Le rispueste fate in coro par duç i canais a bastave e Agne Lene a butave sù un pachet di bonbons parsôre  dal mûr disint di no dismenteâ di dividiu cui compagns e infati, i compagns a lu dividevin cun lui...
Daspó, cemût cjacarâ cuntun mûr di doi metros devant e un mûr di canais dut ator ator? Bielzà tal "fevelatoio" de domenie, as oris des visitis, il frut a nol saveve mai indulà metisi par no fâ viodi ch'al si vergognave e che le sô timiditât ai paralizave le lenghe, puès crodi lí, circondât par chei çuçons di agnis di chei âltris e chel mûr di doi metros!
Ma agne Lene, ch'a capive simpri dutis lis situazions alore ai diseve di lâ dongje de puarte e di cucâ pe bûse des letaris, ch'a i veve di mostrâ alc...
Agne Lene: - Ti ano lassât amancul una caramela?
E lui cirint di no fâ sintî ch'a le veve in te bocje ai faseve segno di nó in te bûse des letaris.
- Po ben, a nol fâs nuja, o cj'in puartarai immò. E domo par te, satu?
- Ma satu che las caramelas a fasin mâl pai dincj ? spie achi... Viotu?
- Atu vidût?
Il biât mul, par no svignî, al scugnive tignîsi ae maniglie e a nol voleve lassâsi sburtâ in bande dai çuceagnis ch'a cirivin di cjalâ ancje lôr pe bûse. Cussí, par sfotiju, al veve decidût di no disi a di nissun di lôr, lis bocjatis che Agne Lene a faseve par tirâ fûr e dentri le sô gnove dentiêre.

1 commento:

adrenalid ha detto...

ce ridi...no dis nuje atri!!!
mandi mandi
giulia