I miei Video clips furlans

Loading...

10 dic 2007

Le bussade

Agne Lene e veve cjapât le coriere par lâ in jù a Tumieç. Tant ch'a s'incjaminave tal coridôr cul so pachet in te man a si ere ere indacuarte ch'a no in d'ere un sôl puèst libar ma sintint ridi une bande di zovins a si ere direte imediatamenti viers di lôr e , come ch'a si spietave, un di lôr al si ere alcât par lassai il puèst dopo vêle udade a ficjâ il pachet tal puarte bagaglios.
Cualchi fermade dopo, i zovins a le vevin saludade e un di lôr a i vêve dât fintramai une bussade.
Prime de fermade seguent, Agne Lene si ieve par preparâsi a dismontâ e cê viodie? Il so pachet al ere sparît. Un sior ch'al s'indacuarç che Agne lene a sta cirint alc ai domande s'al puès judâle. Ma no, a no ind'é nissun pac tal puartebaglios.
Il siór al crôt che Agne Lene a i vegni di vaî e al volarès consolâle
- Ma ce indesial stât?
- Ma ce pac erial?
- Ma cui erial sentât cun vô?
E Agne Lene di spiegâ che chei zovins a i vevin prin dât il puèst par sentâsi e dopo a i vevin robât il so pac.
- E sameavin cussi gjentîls...
- Un di lôr a mi a fin dât une bussade. A diseve Agne Lene enfre il vaî e il palpâsi il puèst de busade par no fâ viodi che scuâsi a rideve.
- Ma, siore, o vês dite che il vuestri pac al ére une sciatule di torte, so volês, o dismonti cun vô e us puarti a cjolint un'âltre. Va ben? Su mo, su, no stait a vaî.
Ma Agne Lene a someave di no sintîlu e cjalant une palete ch'a veve ta sô sporte a diseve:
- Cuissà chei mùi ce che fasaran cul pac a pene che lu vierzaran...E cuissà indulà che lu butaran... E cuissà cemût... Puar gjat, puar il gno tui, puare bestie, a nol sarà soterât in tune scjatule di torte come ch'o volevi fâ.

2 commenti:

kiaretta185 ha detto...

uahuahuahuahuahuhauuhauhauhuhuahauhauhauhauauah!!!

furlan ha detto...

Tu âs un bon tîr e bon coragjo, mi plâs agne Lene. Se tu mi âs domandât di leimi dimi dulà che ti mandi.