I miei Video clips furlans

Loading...

9 gen 2008

Ah, il furlan al mi veve dite iar ch'o durmivi pôc ma par fâ un quâdri al mi ûl dome cualchi ore.
Stant al fat, ch'o soi simpri in ritart, o ai imparât a lavorâ svuelt e o rivi simpri adore a fâ alc ancje so no finis simpri dut.
Ma o scuen subite fâi viodi che il cuâdri lu ai fat, ansit, al é ancjemó fresc e o scuen spietâ par dâ la mê last touch. Cussí al sarà il secont de serie dopo chel da l'atom. Come ch'o ai une voe mate di primevere o crôt che il cuâdri a nol varès di spietâ masse prime di vignî fûr ancje chel. Cussí, prime ch'a rivi le primevere vere, o varès di vê finît le esperience che sarès chê di piturâ in stîl realist lis 4 stagjons e daspó rifâlis in tun stîl difarent ch'o no ai ancjemó definît ma ch'al sarà di sigûr plui stilizât. Il plasê di piturâ al é un plasê reâl. O vuei dî un vêr plasê tan ben che un plasê da rè.
Se po o cambi di caligrafie e ch'al mi và ben fint insomp ce ao di domandâ di plui? Sa no mi và ben, o puès simpri consolâmi cun alcâltri e subite... Come cuant ch'a si cole di cjaval: Al bisugne tornâ a montâ subite senó a si riscje di no montâ plui. Daspó, al cji tol vie le voe di roseâcji il cûr. S'al mi rive di scuignî fâ un sfuarç par lavorâ dute une setemane zence scuâsi durmî par finî un ordint o mi organîzi subite par cjapâ trê dîs di compensazion e plui o lavori e plui o compensarai. Esempli:Un vinars as vot di buinore un client al ven a cjoli le sô rôbe a l'ore juste e, miracul, aé pronte parcé ch'o ai lavorât dute le gnot. A pene partît, m'in voi a fâ le barbe e une docce e as trê, devant una cerveza frescje, o coli indurmidît enfre i spruzzos di vapôr e il cjâlt tropicâl dal zardin cuviert de stazion di Madrid. Duncje al mi rive di durmî ancje a mi:-)
pssst:Ce ch'o fâs a nol é simpri ce ch'o inventi e ce ch'o inventi a nol é simpri ce ch'o fâs:-)

Nessun commento: