I miei Video clips furlans

Loading...

15 ott 2009

Le smuarse / La morsa


Lis smuarsis, a si doprin simpri di mancul tes marangoneriis e tes oficinis mecanichis ma aromai e an cjatât il lôr puèst simbolic e alegoric. Chiste a é le ûltime cjatade a pene saltade fûr dal for.
Doman o scomencin alcâltri par 7 setemanis. Tant ch'a si và indenant cu lis rôbis dal dí e chês de setemane, no us viodarai masse achi tar chest blog.

4 commenti:

Anonimo ha detto...

Jaio, no ai capît ben, ise un lavôr to chel da la smuarse?

Cjati che di sigûr i pedons a no podaran fa di mancul di lei il reclam ma, a cualchidun, a podarès capitai di là a sbatii intor e vorès ancje dì ca si trate di un ostacul pai disabii in carocele.

Di smuarsis ta la oficine di gno pari an jere trê vecjonis. Jo, che gno pari lu judavi a comedà bicicletis, dopravi une vore lis smuarsis, se no podevi disvidà alc, nancje dopo vei metût la nafta, lu blocavi ta smuarse e cussì rivavi a fa ce che vevi di fa.

Cumò, par vierzi lis butilis di plastiche o dopri il spache coculis.

Mandi
DoneBete

Jaio Furlanâr ha detto...

Si, le smuarse a é fate dome par meti in valôr i tabelons sparniçâts in te vile e ch'a son fissâts da simpri. Il colôr rós al é apont stât sielzût par tirâ tal vôli.
Biele chê di judâ tô pâri a comedâ bicis.La mê ex, invezit a mi mandave i fruts par punizion, e alore a san juste plantâ un claut:-)

Anonimo ha detto...

Ai di fami contà da me sûr ca vîf in Canadà e ca à 18 ains plui di me - je sì ca saveve ancje montà i rais tai cerclon e ancje a dai la centradure - di come che in oficine a vevin fat a costruì un implant di lampadinis, cun chês dai lusôrs di biciclete, pa l'arbul di Nadâl, ancjemò tant prime ca si fossin viodudis chês eletrichis. Crôt di visâmi che sot l'arbul a jere une batarie di machine.
Magari fasarai un post par Nadâl.

Mandi
DoneBete

Jaio Furlanâr ha detto...

O mi fasês pensâ a me cusine che ducj a cjapin par une mule cu l'ucel, juste parcé ch'a é deventade ingegnîr e che par passion a svuale in aereo ancje di gnot:-)