28 ott 2016

Benvignût tal blog dal Furlanâr

Il furlanâr al é stât par un grum di timp un dai plui atîfs di dutis lis publicazions par furlan daspó di che, cualchidun mi a ficjât drenti un vincul che a Google no i lave. Jo no sai nancje dulà che al si cjatave e mi soi limitât a tirâ vie i leams di int chi no cognossevi e che par debolece ju vevi zontâts.
Il Friûl de pidade tal cûl,
O vevi simpri pensât che né dí o sares tornât in Friûl par soterâ i mei vués di cualchi bande o mostrâ i mei fís
al paîs dai mei vons ma finalmentri, o viôt che il Frûl, nol é plui il gno e no 'nd'é Cjargne verduline che mi tiri,
ni mâr avonde celestin che mi giri il cjâf avonde par fâmi tornâ. O jeri lât vie par no lâ sot de naie ma ogni
volte chi tornavi mi rindevi cont che il Friûl chi vevi tal cjâf al jere daûr a disfâsi e plui al si dismuelave lui e plui mi indurivi jo.
Daspó di vêlu tant pensât , insumiât, disegnât, piturât, scrit e cjantât, mi soi indacuart che chest
a nol siervive a nuie. I furlans no an il spirt dai ebreos par tignîsi dongje ma une malatie endemiche fate
di gjelosie e invidie che al prodûs il refûs à duçju chei che volaressin jevâ il cjâf cu le voie di fâ alcaltri.
A chest pont, no soi jo chi ai lassât il Friûl ma al é lui che al mi à lassât. Cun tune pidade tal cûl.
Sicheduncje, Pal moment o fâs sù cjase! Achi sot 'te webcam al o podês viodi dal vîf ce chi viôt jo pal gno barcon. Di sigûr o viodarês un cîl simpri seren e par chest il blog al é trascurât parce chi soi simpri di fûr ma si tu sês achi pe prime volte tu cjataràas da lei, da scoltâ e da viodi avonde ienfri i scrits,lis cjançons o le mê art. Mandi, ti lassi lâ indenant !Ven a stâi INDAÛR tal timp di chest blog) e scuvierzi di dulà chi ven in Friûl fin dulà chi soi lât a finí.

Nessun commento: